Gümrükte Uzlaşma

21 Ağustos 2019


Kanuni Dayanak

4458 sayılı Gümrük Kanununa 6111 sayılı Kanun ile eklenen 244 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza ile uzlaşılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı maddenin 3 üncü fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış olup, sözkonusu Yönetmelik 27/8/2011 tarihli 28038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 31/8/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Gümrükte Uzlaşma Nedir?

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr')

Yükümlü ile idare arasında ortaya çıkan, ek tahakkuk konusu vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan giderilmesidir.

Uzlaşmaya Konu Alacaklar Nelerdir?

Ek tahakkuk konusu Gümrük Vergileri ve para cezaları ile  Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin, yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebilir
  
Gümrük vergileri

-Gümrük Vergisi
-İlave Gümrük Vergisi
-Tek ve Maktu Vergi
-Dampinge Karşı Vergi
-Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi
-Katma Değer Vergisi
-Özel Tüketim Vergisi
-Ek Mali Yükümlülük
-Toplu Konut Fonu
-Tütün Fonu
-Ek Fon
-Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
-Çevre Katkı Payı
-Telafi Edici Vergi(İhracat)
-TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)

Para Cezaları

 Kanun Adı  Maddeleri
 4458 sayılı Gümrük Kanunu  234,235,236,237,238,239,241
 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesine Hakkında Kanun  4
 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu  51
 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu  16
  

Uzlaşmaya Konu Olmayacak Alacaklar Nelerdir? (M:6)

-Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemez.
-Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamaz.
-Alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilmez.
-5607 sayılı KMK’nun 3 üncü maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin olması halinde uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Uzlaşmaya Kimler Başvurabilir ? (M:12)

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') 

-Yükümlünün kendisi, kanuni temsilcisi
-Özel Vekaletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri,
-Aynı Gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müteselsilsen sorumlu olması halinde gümrük müşavirleri,
-Veli ya da vasi.

Uzlaşma için müracaatlar nereye yapılır ?

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr')

-Bölge Müdürlüğüne  müracaat edilir. Müracaat ve detaylı bilgi için 0-312-397 77 89 (Dahili 7213) numaralı telefonu arayabilirsiniz.
-Başvurunun, Gümrük idaresine yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna (Bölge Müdürlüğü’ne) iletilir.

Başvuruda Süre

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') 

Henüz itiraz başvurusu yapılmamış ek tahakkuka konu gümrük vergileri ile  vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren Kanunun 242 nci maddesinde belirtilen 15 (on beş) günlük itiraz süresi içinde yapılır.

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') 

Sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafından usul yönünden yapılacak incelemede;

-Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisine haiz olup olmadığı,
-Başvurunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı,
-Alacağın uzlaşma kapsamına girip girmediği,
-Uzlaşmanın komisyonun yetkisi içinde bulunup bulunmadığı incelenir.

Usule ilişkin giderilebilir eksiklik varsa ek süre verilebilir.

Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir?

Yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır.

Yükümlünün katılamaması halinde ise;

-Kanuni temsilcisinin,
-Vekaletnamede özel yetki verilmesi kaydıyla gümrük müşavirinin,
-Vergi ve cezaların ödenmesinden yükümlü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu bulunan gümrük müşavirinin, Katılmaları mümkündür.

Uzlaşma Davetiyesi/Uzlaşmanın Ertelenmesi (M:17)

-Uzlaşma davetiyesi, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati içerecek şekilde, komisyon sekretaryası tarafından yazı ile ve en az beş gün önceden yükümlüye tebliğ edilir.
-Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra komisyonun o gün toplanamayacağının anlaşılması  halinde yeni bir uzlaşma günü belirlenerek yükümlüye bildirilir.
-Yükümlü tarafından makul gerekçelerle katılım sağlanamayacağının toplantı başlamadan önce komisyona bildirilmesi şartıyla ve bir defaya mahsus olmak üzere toplantı, yükümlüye daha sonra bildirilecek bir tarihe ertelenebilir.

Uzlaşmanın Kesinliği

Üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit edilen hususlar dâhil olmak üzere, uzlaşma yönetmeliği kapsamında oluşturulan komisyonların tüm çalışmaları ve işlemleri hakkında yükümlü veya cezanın muhatabı ya da idare tarafından dava açılamaz, hiçbir mercie şikayet veya itirazda bulunulamaz,

herhangi bir idari inceleme, araştırma ve soruşturmaya konu edilemez, geri verme ve kaldırma talebinde bulunulamaz.

İtiraz ve Uzlaşma Hakkının Aynı Anda Kullanılmaması

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr')

-İtiraz hakkı ile uzlaşma hakkı aynı anda kullanılamaz.
-Uzlaşmaya konu edilen alacaklar uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde belirtilen Kanunun 242 inci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir.
-Ancak, itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamaz.

İtiraz ve Kanun Yolu

-Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde yükümlü, tahakkuk eden ve kendisine tebliğ edilen alacaklara, uzlaşmanın vaki olmadığına dair düzenlenen ve kendisine tebliğ olunan tutanağın tebliğinden itibaren yönetmeliğin 14 üncü maddesinde  belirtilen esaslar çerçevesinde itiraz/dava yoluna gidebilir.
-İtiraz ve dava yoluna ilişkin hususlar gümrük mevzuatında belirtilen genel hükümlere tabidir.
-Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi hallerinde, aynı alacaklar için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Uzlaşma Müessesesinin Getirileri

(Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') (Yükleme Hatası :The remote name could not be resolved: 'eski-doguakdeniz.ticaret.gov.tr') 

-Mahkemeye başvurmadan sorunun kısa sürede çözüme kavuşması
-İhtilafın kısa sürede çözülmesi
-Yükümlü ile İdare arasında güven tesis   edilmesi  
-İndirimli ödeme imkanı
-Firma ve kurum açısından maliyetin minimize edilmesi
-Ceza kararlarının bilgisayar kayıtlarındaki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması
-İşgücünden tasarruf