Tahsilat, Taksitlendirme ve Geri Verme Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

* Yetkileri dahilinde olan geri verme, tecil ve taksitlendirme işlemlerini yapmak.(SDP:159)

* Bölge Müdürlüğünce ve bağlı gümrük müdürlüklerince yürütülen ek tahakkuk ve tahsilât işlemlerini ilgili programlar ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesini sağlamak.(SDP:172)

* Bağlı gümrük idarelerince tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülük ve diğer kamu gelirlerinin tahsil seyrini araştırmak ve bütçe  tahminlerine esas olacak bilgileri toplamak.(SDP:156)

* Gümrük vergileri ile ilgili olarak yapılan uzlaşma başvuru işlemlerini yürütmek. (SDP:651)

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak