Dış Ticaret, Tarife, Kıymet ve Vergiler Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

* Serbest dolaşıma giriş, nihai kullanım ve ihracat rejimi ile ilgili gümrük işlemlerini yürütmek.

* Tarife, menşe, kıymet, matrah, vergi oranı, teslim, ödeme şekilleri ve gümrükçe tahsil edilen vergi, resim, fon, mali yükümlülükler ve gözetim uygulamalarıyla ilgili ihtilafların çözümüne ilişkin çalışmaları yürütmek.

* Vergi farkları ve bu farklarla ilgili uygulanan idari para cezaları ile şube görev alanına giren usulsüzlüklere ilişkin cezai işlemleri yürütmek.

* Bağlayıcı tarife bilgisi verilmesi ile bağlayıcı tarife bilgisi dışında tarife tespiti ile ilgili başvuruları sonuçlandırmak, iptal ve itiraz işlemlerini yürütmek.

* Dolaşım belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin işlemleri yürütmek.

* Şube görev alanı ile ilgili olarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından verilen tespit raporlarının kabul edilmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve takibini yapmak.

* Karşılıklı idari yardım kapsamında bilgi değişim faaliyetlerini yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.