Antrepo ve Serbest Bölgeler Şube Müdürlüğü

Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

* Geçici depolama yerleri ve lojistik merkezlerinin açılıp işletilmesine, buralarda yapılacak değişikliklere ve bu yerlerin kapatılmasına ilişkin işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek. 

* Genel ve özel akaryakıt antrepoları dışındaki antrepoların Açma ve İşletme Yatırım İzni ile Antrepo Açma ve İşletme İznine ilişkin başvurularla, devir, genişletme, daraltma, kapatma ve benzeri işlemleri yürütmek.

* Gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının açılması, işletilmesi, devri, kapatılması ve benzeri işlemlerle ilgili inceleme ve araştırma yaparak evrakı görüşleri ile birlikte Bakanlığa iletmek ve yerli üretim eşyasına ait katalogları onaylamak.

* Serbest Bölgelerde gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve takibini yapmak.

* Geçici depolama yerleri, antrepo, gümrüksüz satış mağazaları ve depolar için açma ve işletme harçlarının takibini yapmak.

* Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri tarafından antrepolarla ilgili olarak Gümrük Müdürlüklerine verilen tespit raporlarının kabul edilmesi ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

* Antrepoların mevzuatta öngörülen şartları taşıyıp taşımadıklarının belirli aralıklarla denetlenmesini ve yıllık sayımlarının takip edilmesini sağlamak.

* Gümrük Müdürlüklerince intikal ettirilen bir defaya mahsus geçici depolama yeri izin taleplerini karşılamak.

* Antrepolar, geçici depolama yerleri ve gümrüksüz satış mağazaları ve depoları ile ilgili olarak Gümrük Müdürlükleri tarafından uygulanan cezalara ilişkin itirazları incelemek ve sonuçlandırmak.

* Antrepoların uygun teknik cihazlarla izlenmesini sağlayacak çalışmaları yürütmek.

* Hudut kapıları, deniz ve havalimanlarında yerli yiyecek ve içecek satış yerleri açılıp işletilmesine izin verme işlemlerini yürütmek.

* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.