Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Hizmet Standartları Tablosu

DOĞU AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 
SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Tutarı 500.000 TL(Dahil) ye kadar olan Gümrük vergi ve cezalarına ilişkin Uzlaşma başvurularının usul ve kapsam yönünden incelenmesi ve Uzlaşma Komisyonunda değerlendirme sonuçlarının bildirilmesi
Başvuru Sahibinin Nüfus cüzdan Fotokopisi
Başvuru Sahibinin İmza sirküsü
Gümrük Vergi ve Cezaları Uzlaşma Başvuru Formu
3 Ay
2 Bağlantı Gümrük İdarelerince yapılan kontrolde Bölge Müdürlüğü Kontrol Şubesince yapılan ikincil kontrolde veya denetim elemanlarınca yapılan sonradan kontrolde tespit edilen gelir eksiğine bağlı yürütülen ek tahakkuk ve tahsilat işlemlerini ilgili program kayıtları üzerinden ve gerektiğinde yazışma yapmak suretiyle izlemek, bu alandaki eksikliklerin düzeltilmesi
 
1 Ay
3 Kanunen ödenmemeleri gerektiği halde ödenen veya alınması gerekenden fazla alınan gümrük vergilerinin, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliğinden itibaren ilgilinin üç yıl içinde gümrük idaresine müracaatı üzerine ya da kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin tespiti durumunda, aynı süre içinde geri verme veya kaldırmanın doğrudan yapılması
Dilekçe
Gümrük Vergilerini Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu
T.C. Kimlik Numarası Beyanı
15 Gün
4 Kaçakçılıkla mücadele kapsamında araç takip sistemi (ats)verileri, alo 136 ihbar hattı istatistikleri, yakalama görüntüleri bilgi ve istatistikleri, araç-yolcu çizelgeleri istatistiklerinin değerlendirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
1 Gün
7 Silah taşımaya haiz Bakanlık personeline silahların zimmetlenmesi, geri alımı, kasadaki mevcut silahların bakımlarının yapılması
Aday gümrük muhafaza yetiştirme eğitimini tamamlamış personelin durumunu belirtir dilekçesi
1 Gün
8 Kaçakçılık olaylarında görev yapan müsadir ve muhbirlere hizmetleri karşılığı ödemeler yapılması amacıyla dosyaların Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı) veya Dilekçe
1 Gün
9 Gümrük Mühürlerine ilişkin taleplerim Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne Bildirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
7 Gün
10 Tespit ve tahakkuk belgesi itibariyle gümrüklenmiş değeri 100.000 TL'nin üzerindeki eşyalara ait imha kararının alınarak Bölge Müdürlüğünce onaylanması
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Tasfiye İşletmesi İmha Komisyonu Kararı
İmhası Yapılacak Eşyalara Ait Tutanak
4 Saat
11 Tasfiyeye tabi tutulan eşyanın bedelsiz olarak tahsis edilmesi talebinin değerlendirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Tespit ve Tahakkuk Belgesi
İcmal Listesi
1 Gün
12 Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nden gelen araç/eşyalara ilişkin teklif değerlendirme yazısının (satışa esas bedelinin %50'nin altında bedel teklif edilenler) değerlendirilmesi ve sonucunun ilgili müdürlüğe gönderilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Satış Sonrası Araç /Eşyaya İlişkin Değerlendirme Kararı
Satış Sonrası Araç/Eşyaya İlişkin Teklif Değerlendirme Tutanağı
1 Gün
14 Sahiplerinin isteği üzerine Geçici Depolama Yerlerinin devrine ilişkin taleplerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
İşletilmekte olan geçici depolama yerinin devri için işletmeci ile geçici depolama yerini devralmak isteyen işletici tarafından müştereken geçici depolama yerinin bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne yapılan müracaata ilişkin Dilekçe
Geçici depolama yerini devir almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin adli sicil belgesi yurt dışında ikamet eden yabancı ortakların adli sicil beyanı
İmza Sirküleri
Tapu Senedi veya Kira Kontratı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Resmi bir fen kurulundan onaylı
Geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğraflar
Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek Yangın Raporu
Geçici Depolama Yeri İşletmecilerinin Vereceği Taahhütname
Gümrük İdaresince Düzenlenmiş Görgü Raporu
Geçici depolama yeri olarak açılması istenilen yer, belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı , diğer yerlerde ise ilgili yerlerden (valilikler ya da konusu ile ilgili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
24 Saat
15 Ekonomi Bakanlığınca hesapları kapatılan Hariçte İşleme İzin Belgelerinin gümrük müdürlüklerine intikali
Resmi Yazı (Üst Yazı)
5 Saat
17 Geçici Depolama Yerlerinin açılmasına ilişkin taleplerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Geçici depolama yeri açıp işletmek isteyen kişiler izin almak için ilgili gümrük müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat ederler.
Geçici depolama yeri açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin Adli Sicil Belgesi veya Yabancı Ortakların Adli Sicil Beyanı
İmza Sirküleri
Tapu Senedi veya Kira Kontratı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Resmi bir fen kurulundan onaylı
Geçici depolama yerinin yangın söndürme ve ışıklandırma sistemini de gösterir içten ve dıştan çok yönlü, ilgili gümrük idaresince tasdikli fotoğraflar
Vergi Mükellefiyet Belgesi
Yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren ilgili belediyeden temin edilecek belge
Gümrük Yönetmeliğinim Ek-79'da yer alan taahhütname
Gümrük müdürlüğü talep edilen geçici depolama yerinin; a) Eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak nitelikte, b) Gümrüklü sahada veya gümrük idaresi bulunan deniz ve hava limanı içerisinde veya iç gümrük idarelerinde gümrük müdürlüğüne bitişik, c) Eşya giriş ve çıkışına uygun açık ve/veya kapalı alanı, ç) Eşya miktarının tespiti ile eşyanın boşaltılması ve yüklenilmesine yönelik gerekli teknik donanıma sahip, d) Yangın söndürme ve aydınlatma tesisatı, e) Memur çalışma yerine sahip olduğunun tespiti ve ilgili diğer hususların da belirtildiği görgü raporunu görüşleri ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderir.
Geçici depolama yeri olarak açılması istenilen yer, belediye sınırları içerisinde ise ilgili belediye başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve çalıştırma Ruhsatı , diğer yerlerde ise ilgili yerlerden (valilikler ya da konusu ile ilgili bakanlık veya kuruluş) alınacak İşyeri Açma vi Çalıştırma Ruhsatı veya buna karşılık gelen belge
24 Saat
18 Gümrük İdarelerinde yapılan tahlillerin sonuçlarına itiraz edilmesi
Dilekçe veya Resmi Yazı (Üst Yazı)
İtiraz üzerine ikinci tahlil için isteniyor.
25 Gün
19 İhracat Taahhüt Hesabı Kapatma Bildirimlerinin Bağlantılı idarelere bildirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
5 Saat
20 Geçici İthalat Rejimi ile ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik alınan tasarruflu yazıların bağlantılara bildirilmesi
Resmi Yazı (Üst Yazı)
3 Saat
21 Kıymet İhtilaflarının Karara Bağlanması
Dilekçe
60 Gün
22 Genel Antrepo Açılmasına İlişkin Yatırım İzninin Onaylanması
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Kayıtlı bulunulan ticaret odasının uygun görüşü
Kayıtlı bulunulan ticaret odasından alınan faaliyet belgesi
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
İmza Sirküleri
24 Saat
23 Sahibinin isteği üzerine (akaryakıt antrepoları hariç) antreponun devrine talebinin onaylanması
Vekaletname
İmza Sirküleri
Vekaletname
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Tüm antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki,
Antrepo olarak açılıp işletilecek yerin mülkiyetinin veya üzerindeki sınırlı ayni hakkın başvuru sahibine ait olduğunu belgeleyen onaylı tapu sicil örneği veya kira sözleşmelerinin aslı veya örnekleri,
Antrepo olarak açılmak istenilen yer belediye sınırları içerisinde ise ilgili Belediye Başkanlığından alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı; diğer yerlerde ise ilgili yerden (Valilikler ya da konusu ile ilgili yetkili Bakanlık veya Kuruluş) alınacak İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu,
Kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi,
Konulacak eşyanın yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve benzeri türden eşya olması halinde ek-80?deki, diğer eşyada ise ek-81?deki örneğe uygun taahhütname,
Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğraflar,
İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dahil) aslı veya örneği
Antrepoyu devir almak üzere başvuracak gerçek ve tüzel kişilerin şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin %10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin adli sicil belgesi yurt dışında ikamet eden yabancı ortakların adli sicil beyanı
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri tarafından düzenlenen görgü raporu.
İşletilmekte olan genel ve özel antrepoların devri için işletmeci ile antrepoyu devralmak isteyen kişi tarafından bağlı bulunulan gümrük müdürlüğüne müştereken müracaat edilmesi gerekir. Başvuru dilekçesinde devre ekonomik yönden neden ihtiyaç duyulduğu açıklanır.
Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgiler ile antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları ve antrepo alanının tam adresini, akaryakıt antrepolarında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.
24 Saat
24 Genel ve Özel Antrepoların açılmasına ilişkin taleplerin Bölge Müdürlüğünün onayına sunulması
İmza Sirküleri
Vekaletname
Resmi Yazı (Üst Yazı)
Antrepoların işaretlendiği alanının belirtildiği resmi bir fen kurulundan onaylı plan veya kroki aslı veya Noter Onaylı Sureti
Antrepo bina ve eklentilerini içten ve dıştan, antrepo ve eklentilerini ise her bir cepheden bir bütün olarak ayrıntılı bir şekilde görüntüleyen ilgili gümrük müdürlüğünce onaylı fotoğrafları
Tapu Senedi veya Kira Kontratı
Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Genel Antrepo)
Yangın ve patlamalar için gerekli önlemler alındığına dair itfaiye raporu
Kayıtlı olunan Odadan alınacak Faaliyet Belgesi
Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Veya Muhafazaları İçin Özel Tertip Veya Tesisler Gereken Eşyanın Konulmasına Mahsus Antrepo Açma/İşletme Talebinde Bulunanlardan Alınacak Taahhütname veya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Genel Antrepo)
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun lisansına tabi eşya depolanması halinde lisansı
İlgili Ticaret Sicili Gazetesi (tadiller dâhil) aslı veya örneği
Antrepo açma izni almak üzere başvuracak gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri, şirketi temsile yetkili kişiler ile şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek kişilerin Adli Sicil Belgesi veya Yabancı Ortakların Adli Sicil Beyanı
Antrepo olarak açılmak istenen tanklara ilişkin Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) veya Türk Akreditasyon Kurumu ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumlarından akredite edilen şirketler veya Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsü verilen gözetim şirketleri tarafından hazırlanmış kalibrasyon cetveli,
Görgü raporu; antrepo olarak açılmak ve işletilmek üzere hazırlanan yerin, eksiksiz olarak 534 üncü maddede yazılı şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığının ve eşyanın güvenli bir şekilde muhafazasını sağlayacak durumda olup olmadığının yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan tespitine ilişkin tüm bilgiler ile antreponun özelliğine göre bulunması öngörülen koşulları ve antrepo alanının tam adresini, akaryakıt antrepolarında 534 üncü maddenin birinci fıkrasının (k) bendinde yazılı bulunan şart ve nitelikleri taşıyıp taşımadığı hususlarını kapsar.
24 Saat
25 Yurt dışından gelen ve yurt dışına gönderilecek olan bilgi taleplerinin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
İthalat /İhracata Yönelik Yurtdışına Gönderilecek Bilgi Talep Formu
İthalat/İhracata Yönelik Yurtdışından Gelen Bilgi Talep Formu
10 Ay
26 Gümrük Beyannamelerinin sonradan incelenmesi
 
3 Ay

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 

İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
İsim : Ali AYGÜN İsim : Sezai UÇARMAK
Unvan : Bölge Müdür V. Unvan : Müsteşar Yardımcısı
Adres : Sarıseki Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi No:7 İskenderun/HATAY Adres : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:151 06530 Çankaya/ANK
Telefon : 326 6140029-30 Telefon : 3124492260
Faks : 326 6140020-21 Faks : 3124492265
e-Posta : iskgumbm@gtb.gov.tr e-Posta : s.ucarmak@gtb.gov.tr