İskenderun Gümrük Müdürlüğü

 
KURULUŞ ve TARİHÇE
 
Selevkoslar'dan Romalılara, ardından 395 yılında Doğu Roma'ya (Bizans) katılmış olan İskenderun; bu imparatorlukların ana ticaret yolları üzerinde ekonomik birimler oluşturan bazı eyaletlerden biriydi ve gümrük bölgesi halinde örgütleniyordu. Gümrük bölgelerinde zamanla yeni düzenlemeler yapılmasına rağmen; bunlardan başlıcaları varlıklarını Osmanlı Dönemi'ne kadar korumuştur. İskenderun da Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında yaptığı Mercidabık Seferi sonrası Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat'tan önceki dönemde İskenderun'dan başka İstanbul, Bursa, İzmir, Aydın, Kütahya, Halep, Şam, Beyrut, Basra ve Trablus da önemli gümrük idarelerinin olduğu yerlerdi. İskenderun özel olarak diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerle ilgiliydi. Genel olarak Osmanlılar'da gümrük idareleri sahil gümrükleri, sınır gümrükleri ve kara gümrükleri olarak üç sınıfa ayrılırken İskenderun gümrüğü bir sahil gümrüğü hüviyetine sahipti.
 
Yukarıda da bahsedildiği gibi Cumhuriyet tarihimizden bile daha eski bir tarihe sahip olan İskenderun Gümrük Müdürlüğü'nün ismi ilk olarak 1914 tarihli Rüsumat Salnamesi'nde bulmaktayız. Sözü edilen Salname'de; Gümrüklerin idari yapısı ile ilgili olarak; "tradei Seniyye mucibince taşrada bulunan bilcümle sevahil ve kara gümrükleri 76 senesi Mart'ından (1859) itibaren onyedi emanete taksim edilerek, her birine Emin unvanıyla bir müdür tayin olunmuş ve varidatı rüsumiyenin yekun hesabı bu tarihten itibaren malum olmaya başlamış idi. " denilmiş ve ismi İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü bünyesinde İskenderun Gümrük Merkez İdaresi olarak geçmiştir.
 
Teftiş konusunda ise müfettiş tayini ile ilgili, 1894 yılına ait bir Rüsumat Salnamesi'nde yer alan müfettişlerin içinde İskenderun, Feruze, İşkodra rüsumat nezaretlerine maa müskirat zahire gümrük müfettişi Rasim Bey de bulunmaktadır.
 

Hatay'ın Fransızların elinde bir Suriye sancağı olarak kalmasından sonra 30.06.1939 tarihinde anavatana ilhakı ile İskenderun Gümrük idaresi olarak faaliyetlerine devam etmiştir. 01.07.1998 tarihli, 23389 sayılı resmi gazetede yayımlanan gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü'ne bağlı 1. Sınıf gümrük müdürlüğü statüsüne erişmiş, 29.11.2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı kararname ek kararı ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL SAYISI

Gümrük Müdürlüğümüzde toplam 134 personel görev yapmaktadır.

         

İSKENDERUN GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI LİMAN VE İSKELELERDE YAPILAN İŞLEMLER
 

Limakport İskenderun Limanı
 1. RO-RO ve RO-PAX işlemleri
 2. Konteyner İşlemleri
 3. Proje Kargo İşlemleri
 4. Demiryolu Vagon Yükleme/Boşaltma İşlemleri
 5. Dökme Yük/ Genel Yük İşlemleri
 6. CFS Depolama İşlemleri
 7. Kılavuzluk ve Römorkaj İşlemleri
 8. Atık Alım İşlemleri
Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. İskelesi
 1. Dökme Yük, Kuru Yük İşlemleri
 2. Tahıl İşlemleri
 3. Kömür İşlemleri
 4. Sıvı İşlemleri
 5. Atık Alım İşlemleri
  1. Kılavuzluk ve Römorkaj İşlemleri
 6. Transit Petrol Ürünlerinin Depolanması ve Irak’a Sevki
Assan İskelesi
 1. Konteyner İşlemleri
 2. Genel Kargo İşlemleri
 3. Proje Kargo İşlemleri
 4. Demiryolu Nakliye İşlemleri
 5. Atık Alım İşlemleri
İskenderun Denbirport İskelesi
 1. Genel Kargo İşlemleri
 2. Dökme Yük İşlemleri
SA-SA İskelesi
 1. Kimyasal Maddeler (Monoetilenglikol, Paraksilen, Metanol) depolanmaktadır.
OMV Petrol Ofisi Tesisleri
 1. Gümrüklü akaryakıtın tanklara depolanması ve bayilere dağıtılması.
 2. Serbest dolaşımda olmayan akaryakıt ürünlerinin millileştirilmesi.
 3. Derince'de üretilen madeni yağların depolanması ve dağıtımı.
 4. Irak’a Transit Motorin Sevki
Türkiye Petrolleri Tesisi
 1. İthalat/Millileştirme/Dağıtım İşlemleri
                                        

 

HİZMET BİNASI, ARAÇ ve DEMİRBAŞ DURUMU 

 

Çay Mahallesi Atatürk Bulvarı Gümrük Hizmet Binası Kat/9-31200 İskenderun adresinden , konum olarak Limakport İskenderun Limanı’nın giriş kısmında bulunan yeni hizmet binasına taşınmıştır. Bina giriş katı, birinci kat ve ikinci kat olmak üzere 3 kattan oluşur. Giriş katta ​onay, muayene, vezne servisleri gibi iş yükümlüleriyle direkt iletişime girilen sevisler mevcutken; birinci kat gümrük servislerinden teşekküldür. Son kat olan ikinci katta ise yemekhane ve teras mevcuttur. Giriş kat ile birinci kat 734 m2 alana sahipken; ikinci ve son kat 377 m2 alana sahip olup; toplam alan 1845 m2’ dir.

 

İletişim Bilgilerimiz

Adres      : 5 Temmuz Caddesi Sonu Liman Girişi Gümrük Hizmet Binası,
                                                                             31200 Hatay/iskenderun
 
Telefon  :
1) 0(326) 6140037
                 2) 0(326) 6148423
Faks        : 0(326) 613 8184
E-Posta  : iskiskgm@gtb.gov.tr