İsdemir Gümrük Müdürlüğü

GÜMRÜK TARİHÇESİ


Kurtuluş Savaşı sonrası Lozan Anlaşması nedeniyle bir bekleme dönemi geçirilmiş, Cumhuriyet döneminin ilk uygulaması 1929’da yürürlüğe giren 1499 sayılı “Gümrük Tarifesi Kanunu” olmuştur. Bu tarife uygulaması nedeniyle artan kaçakçılık faaliyetlerini önlemek için, 02.06.1929 tarihinde 1510 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibi Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

30.12.1929 tarihinde 1909 sayılı Kanunla gümrükler müstakil bir bakanlık olarak teşkilatlandırılarak “Gümrük ve I·nhisarlar Vekâleti” kurulmuş, kaçakçılıkla mücadele görev ve yetkisi de bu Bakanlığın bünyesine verilmiştir. 1931’de kaçakçılıkla mücadele amaçlı yarı askeri “Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı” kurulmuştur. 29.03.1932 tarihli ve 1989 sayılı Kanunla Maliye Bakanlığına bağlı olan Tekel I·dare ve I·şletmeleri de bu Bakanlığa bağlanarak Bakanlığın kuruluşu tamamlanmıştır.

1918 yılından itibaren yürürlükte olan ve değişen ekonomik koşullar karşısında yetersiz kalan Gümrük Kanunu 1949 yılında kaldırılarak 5383 sayılı “Gümrük Kanunu” çıkarılmıştır. Cenevre’de imzalanarak 1948 yılında yürürlüğe konulan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) paralelinde; gümrük mevzuatının basitleştirilmesi, formalitelerinin azaltılması ve mevzuat uyumunun sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 1950 yılında Brüksel’de Gümrük İşbirliği Konseyi kurulmuş ve ülkemiz bu Konseyin ilk üye ülkeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, o dönemde hazırlanan Nomenklatör ve Kıymet Sözleşmelerine dahil olunarak 1916 yılında yürürlüğe konulan spesifik tarifeden çıkılmış, yerine kıymet esasına dayalı vergilendirme dönemine geçilmiştir.

1931 yılında kurulan yarı askeri nitelikteki Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı 1956’da kaldırılmış ve sivilleşerek Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ismini almıştır. 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı şeklinde birleştirilmiştir. Bu yapı 02.07.1993 tarihli ve 485 sayılı “Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Başbakanlığa bağlı müstakil bir “Bakanlık” olarak yeniden teşkilatlanana kadar devam etmiştir. 

Türkiye-Avrupa Topluluğu 36’ncı Ortaklık Konseyinin 06.03.1995 tarihli Kararı ile 01.01.1996 tarihinde başlamak üzere taraflar arasında “Gümrük Birliği” tesisi öngörülmüştür. Avrupa Birliği mevzuatına uyuma ilişkin 01.01.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliği uygulamaları Türk gümrüklerinde başlatılmıştır.

Ülkemizin Gümrük Birliğine girmesi nedeniyle Topluluk Gümrük kodunda yer alan hükümlerin, Ortaklık Konseyi Kararı gereğince Gümrük Kanununa yansıtılması amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 1999’da yayımlanmış ve 2007 yılında yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile de bütün gümrük suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapılmıştır. 05.04.2007 tarihli ve 5622 sayılı “Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Müsteşarlığına Bağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile TASİŞ Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı’na (Mülga) bağlanmıştır.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği Topluluk Gümrük Kodunda zaman içerisinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu 07/07/2009 tarihli ve 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5911 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmiştir. Anılan yasal düzenleme ile Gümrük Kanununda geçen bazı deyimlerin tanımları, transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, gümrük yükümlülüğünün doğması ve başlaması, gümrük vergisi ve para cezalarının tebliği, itirazlar ve usulsüzlük cezası gibi konularda değişiklik yapılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 08/06/2011 tarih ve 27958 sayılı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu Kanun Hükmünde Kararname ile gümrük teşkilatı yeniden bakanlık düzeyinde yapılandırılmıştır.


MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARİHÇESİ


Müdürlüğümüz; 10.03.1981 tarihinde İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü fabrika sahasında Transit Gümrük Müdürlüğü olarak kuruldu. Müdürlüğümüzün ismi 09.11.1990 tarihli 20689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İsdemir Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirildi. 01.07.1998 tarihli, 23389 sayılı resmi gazetede yayımlanan gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile İskenderun Gümrük Başmüdürlüğü’ne bağlı 1. Sınıf gümrük müdürlüğü statüsüne erişmiştir.   23.03.2004 tarihinde itibaren gümrük otomasyon ağına bağlanarak Gümrükçe yapılan tüm ithalat, ihracat, transit ve araç işlemlerinin tamamı bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 2010 yılından itibaren de Doküman Yönetim Sistemine geçirilerek resmi yazışmaların tamamı bilgisayar ortamında yapılmaktadır. 29.11.2011 tarihli 2011/2474 sayılı kararname ek kararı ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır. 2014 yılında doküman yönetim sistemi geliştirilerek Elektronik Belge Yönetim sistemi ( EBYS ) kullanılmaya başlanmıştır.

 
İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ÖNEMİ
 

 İsdemir Gümrük Müdürlüğü konumu itibariyle, Akdeniz’in kuzeydoğusunda yer alan kendi sorumluluk alanındaki; İsdemir, Yazıcı, Ekinciler Limanları ile MMK Metalürji özel iskeleleri gibi karayolu ve demiryolu ile bağlantısı bulunması sayesinde aktarma limanı olma özelliği taşıyan liman ve iskeleler ile gerekse Delta Rubis gibi Türkiye’nin “ 2023 “ve “2071” büyüme hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli enerji temininde hayati öneme sahip tesisler ile Doğu Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Irak başta olmak üzere Ortadoğu’nun ihraç pazarlarına açılan kapısı konumundadır.
       2008 Dünya Ekonomik Krizi ile dış ticaretteki en büyük ortaklarımız olan ABD ve AB’nin içine girmiş oldukları ekonomik çöküntü, Türkiye’yi büyüme hedeflerini sağlamak için yeni ortaklar aramaya zorlamıştır. Bu arayış ise geçtiğimiz beş yıllık süreçte Körfez Ülkeleri ve Ortadoğu Ülkeleri ile olan ticaretimizdeki ciddi artışlarla neticelenmiştir. Ekonomik veriler ışığında, bu artış trendinin devam edeceği öngörüsü ve İsdemir Gümrük Müdürlüğü’nün bu ticaretteki rolü göz önünde bulundurulduğunda,  İsdemir Gümrük Müdürlüğü’nün gerçekleştirmiş olduğu; kömür, demir-çelik ürünleri, maden, tarım, gübre, hammadde, meyve, çimento, kalsit, sanayi yatırım ürünleri, sanayi ürünleri ve akaryakıt ürünleri gibi çok zengin bir çeşitliliğe sahip olan işlem hacminin ve bununla orantılı sahip olduğu stratejik önemin artarak devam edeceği yadsınamaz bir gerçektir.
 


GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞIN’CA YÜRÜTÜLEN İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMALARI
 
İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASI NEDİR ?

İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanan bir gümrük politikasının uygulamadaki adıdır.


İHTİSAS GÜMRÜĞÜ UYGULAMASININ AMAÇLARI NELERDİR ?
 

 • Gümrük işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak,
 • Gümrük kontrollerinde etkinliği artırmak,
 • İthal eşyasında aranan zorunlu standartları korumak,
 • Tüketiciyi ve halk sağalığını korumak,
 • Düşük kıymet beyanlarını önlemek.
 
 İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İHTİSAS UYGULAMASI
 
•          Seri 3:Transitine izin verilen , serbest dolaşımda bulunmayan ham petrol,benzin,motorin ve jet yakıtın karayolu veya demiryolu ile transitinde uyulacak usul ve esasların belirlenmesi …

•          Seri 99: Akaryakıt ithalinde ihtisas gümrüğü uygulaması (Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi)…

•          Seri 104: Atık ve metal hurdaların ithalatında ihtisas gümrük uygulaması…

İSDEMİR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE YETKİLERİ

GÖREVLERİ
İsdemir Gümrük Müdürlüğü 21/02/2012 tarihli Bakan OLUR’u ile yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Çalışma Yönetmeliğinin Gümrük Müdürlüğü başlıklı 23. Maddesinde belirtilen;
 • Gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıt yükleri ile ilgili deniz manifestosu, yük senedi, CMR, CİM ve CIV gibi belgelerin incelemesini yapmak, Özet beyanla ilgili işlemleri yürütmek, Konteynerlerle ilgili işlemleri yapmak;
 
 • Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi, Gümrük Antrepo Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ile ilgili muayene, kontrol ve diğer işlemleri yürütmek,
 
 
 • Gümrük vergileri ve para cezalan ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken vergi, fon ve diğer malî yüklerin tahakkuk, tebliğ, tahsil, takip ve kontrolünü yapmak ile ek tahakkuk ve para cezalarının tahsilât aşamalarını ilgili programlara kaydetmek,
 
 
 • Antrepo ve geçici depolama yerleri ile ilgili işlemleri,  Geçici depolama yerleri ve antrepolarda tasfiyelik hale gelen eşyanın tespit işlemlerini yaparak Tasfiye İşletme Müdürlüklerine bildirmek, Kaçak zannıyla el konulan eşya ile kaçakçılık naklinde kullanılan taşıtın tespitini yaparak Tasfiye İşletme Müdürlüğüne teslimini sağlamak;
 
 • Yolcu ve Şahsi Kullanıma Mahsus Araçların muayene ve kontrolünü yapmak, Kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılan ile gümrüklü yer ve sahalarda gümrük muhafaza hizmetlerini yerine getirmek, Deniz ve hava limanlarıyla kara sınırlarındaki gümrük kapılarında ve diğer gümrüklü yer ve sahalarda giriş ve çıkış yapan kişi, eşya ve taşıtların muhafazası ile işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak,
 
 
 • Amme borçluları ile ilgili olarak 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde haciz uygulaması yapmak,
 
 
 • Taraf olunan adli ve idari davaları takip etmek, bu davalara ilişkin tüm işlemleri kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında mücadele etmek, Kaçak eşya ambarlarına alman eşyalarla ilgili mahkemelerle yapılan yazışmaları takip etmek;
 
 
 • Gümrük ve Ticaret Müfettişleri, Bölge Müdürlükleri, yargı mercileri veya diğer yetkili mercilerce istenilen beyanname ve ekleri ile diğer tüm belgeleri ilgililere göndermek, işlemleri bitenlerin iadesini sağlamak;
 
 
 • Gümrük ve gümrük muhafaza hizmetlerinin sürekli, etkin ve standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak ve denetlemek, Görev alanı ile ilgili personelin hizmet içi eğitim planının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak, Fazla çalışma ve yolluk işlemlerini yürütmek;
 
 
 • Müdürlük faaliyet alanı ile ilgili risk analizi yapmak, Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak ile görevlidir.

 
YETKİLERİ

•          İthalat-ihracat işlemleri…
•          Irak’tan transit akaryakıt(ham petrol) alımı ve Irak’a işlenmiş akaryakıt sevkiyatı(Delta Rubis Terminali)…
•          Akaryakıt ithali, depolanması, transiti ve ithal edilen akaryakıtın millileştirilmesi (‘marker’lanması) işlemlerinin denetimi ve gözetimi…
gibi görevler ile özelde; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri  genelde ise tüm Türkiye için stratejik öneme sahip faaliyetleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın sağlamış olduğu teknolojik imkanlardan azami derecede yararlanmak suretiyle bilgisayar ortamında sürdürmektedir.

İletişim Bilgilerimiz
 

Telefon  :1) 0(326) 7583000                Fax : 0(326) 7585902
                2) 0(326) 7583002

İskenderun Demir ve Çelik Fabrika Sahası

Şht. Yüzbaşı Ali Oğuz Blv No:1
İskenderun Merkez/Hatay
Türkiye